top of page
Light and Shadow

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Ce este autorizația de construire?

Autorizația de construire (A.C.) este documentul prin care autoritățile locale î-și dau avizul pentru începerea construirii.

Documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire (D.T.A.C) se poate întocmi în urma discuțiilor avute între arhitect și beneficiar prin definirea soluției arhitecturale a viitorului imobil, stabilirea structurii de rezistență impreună cu inginerul structurist și a traseelor de instalații împreună cu inginerii abilitați.

Ce contine documentația tehnica pentru obținerea  autorizației de construire?

 • certificat de urbanism

 • extras de carte funciară

 • studiu geotehnic

 • ridicare topografiă

 • proiect de arhitectură

 • proiect de rezistență

 • roiect de instalații

 • verificarea proiectului

 • alte studii de specialitate in anumite cazuri

 • avize și acorduri cerute de catre autoritățile locale

 

Ce este certificatul de urbanism?

Certificatul de urbanism (C.U.) este un act public eliberat la cerere de catre primăria localitații  în raza căreia se afla terenul, prin care se fac cunoscute solicitantului informații despre regimul juridic (situarea în intravilan sau în afara acestuia), economic (destinația - locuire, comerț etc.) și tehnic (conditiile în care se pot face lucrări de construcții) al imobilului pentru care a fost solicitat. (valabilitatea este de un an de zile de la data emiterii acestuia)

Ce contine documentația pentru obținerea  certificatului de urbanism?

 • cerere tip

 • actul de proprietate

 • memoriu tehnic de arhitectură

 • plan de situație cu construcția propusă

 • plan de încadrare în zonă

 • planuri topografice/cadastrale

 • chitanța care atesta plata taxei de eliberare a C.U. (copie)

Ce conține proiectul de arhitectură pentru obținerea autorizației de construire?

 • plan de încadrarea in zonă

 • plan de situație

 • planurile tuturor nivelurilor

 • planul invelitorii

 • toate fațadele

 • secțiuni caracteristice

 • deviz estimativ

bottom of page